-->

​Uppsägning av hyresavtal

Normal uppsägningstid för ditt hyreskontrakt (för bostäder) är 3 månader. Uppsägningstiden räknas från närmast kommande månadsskifte. Om du t.ex. säger upp din lägenhet den 5 januari räknas uppsägningstiden från och med den 1 februari. Då är du tidigast fri från lägenheten den 1 maj.

Uppsägningstider för industri/affärslokaler förhandlats vid kontrakt skrivningen.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad under förutsättning att uppsägningen görs inom 1 månad efter dödsfallet. Vid senare uppsägning är uppsägningstiden 3 månader.​

Uppsägningen ska göras skriftligen. På baksidan av ditt avtal finns möjlighet att göra en uppsägning.

Endast Boketorp Fastighets AB äger rätt att tillsätta ny hyresgäst. Du får inte lägga ut din lägenhet på Blocket m.fl.

Du kan inte påverka uppsägningstiden genom att åberopa att du har ”någon” som vill ha din

lägenhet.

​Inflyttning

Din lägenhet ska vara tillgänglig för inflyttning senast klockan 14.00 den dag då ditt kontrakt börjar att gälla.

Besiktning

Avflyttningsbesiktning görs av vår besiktningsansvarig tillsammans med avflyttande hyresgäst. Flytta inte in i din lägenhet innan du vet att den har besiktigats. Eventuella synpunkter eller anmärkningar på lägenheten ska du snarast anmäla till besiktningsansvarig. Den besiktningsansvarige ansvarar för att de synpunkter du har på lägenheten uppmärksammas och åtgärdas.

Nycklar

Nycklar till lägenhet/garage och lokaler/affärer ska hämtas och utkvitteras av hyresvärd efter överenskommelse med besiktningsansvarige.

Är du i behov av extra nycklar kontakta hyresvärd. Nycklarna debiteras.

Flyttbilar

Inne på bostadsområdet iakta varsamhet för andra hyresgäster samt inomhus/ utomhusmiljö så som häckar, gång- och cykelbanor.

Försäkring

För att kunna få ersättning för skador på ägodelar i lägenheten, vinds- eller källarförråd och andra gemensamma utrymmen såsom tvättstuga måste du ha egen hemförsäkring.

Elström

Elhandelsföretag väljer du själv oberoende av vem som äger elnätet. Gör du inget val så debiterar elnätsföretaget hela din elkostnad. Om du gör eget val så får du två fakturor (en från nätföretaget och en från elhandelsföretaget).

Boketorp Fastighets AB anmäler till nätägaren vem som flyttar in respektive ut. Bevaka när du får första fakturan att denna är rätt

Utflyttning

Din lägenhet ska vara tömd, städad och tillgänglig för nästa hyresgäst senast klockan 12.00 den dag ditt kontrakt upphör att gälla.

Städning

När du lämnar din lägenhet ska den överlämnas välstädad till kommande hyresgäst. Om lägenheten inte är ordentligt städad kommer Boketorp Fastighets AB att debitera dig för städkostnaden. Du ska ta bort all egendom som tillhör dig från lägenheten , förråd, garage, tomt, uteplats och balkong. Grovavfall såsom gamla möbler, TV-apparater m.m. måste du själv forsla bort till återvinningscentral.

Städtips se PDF-fil.

Besiktning

Du ska anmäla din lägenhet för avflyttningsbesiktning. Du bokar tid med besiktningsansvarige på Boketorps Fastighets AB. Du ska själv närvara på besiktningen. Vid besiktningen ska lägenheten och tillhörande utrymmen vara tömda och städade. Vår besiktningsansvarige gör en bedömning av lägenhetens skick. Besiktningsprotokoll upprättas varav du får ett exemplar. Skador och onormalt slitage som noteras i besiktningsprotokollet kan du bli ersättningsskyldig för.

Inför besiktningen informeras den besiktningsansvarige om eventuella skador. Borttagna dörrar m.m. ska återmonteras.

Nycklar

Nycklar till lägenheten, lokal och garage överlämnas till den besiktningsansvarige i samband med besiktningen. I protokollet ska återlämnade nycklar redovisas och kvitteras. Förlorade nycklar ersätts av hyresgästen samt tillkommande byte av låskolvar. Är det flera dörrar såsom altandörr och förrådsdörr av samma kolvtyp kan dessa också komma att debiteras.

Flyttbilar

Inne på bostadsområdet iakta varsamhet för andra hyresgäster samt inomhus/ utomhusmiljö så som häckar, gång- och cykelbanor

Elström

Boketorp Fastighets AB anmäler till nätägaren vem som flyttar in respektive ut. Bevaka när du får sista fakturan att denna är rätt.

TV och bredband

Vid eventuella brister kontakta hyresvärd.

Om kontakt tages med installatör utan ö.k med hyresvärd står inte Boketorp Fastighets AB för kostnaderna.

Hyresbetalning

Den som inte betalar i tid riskerar att förlora sin hyresrätt.


Hyran kan betalas på olika sätt

Du kan välja att betala din hyra med bankgiro eller via internetbank.

Bankgiro

Med din hyresavi kan du betala på bank eller använda giro. Använder du inte hyresavin utan väljer att själv fylla i ett inbetalningskort måste namn, adress och lägenhetsnummer anges. Särskilt bankgironummer ska användas i dessa fall.

Boketorp Fastighets AB Bankgiro nr: 5074-6841

Tomelilla Svea AB Bankgiro nr: 551-5473

​​

Internetbank

Var noga med att ange rätt referensnummer när hyran betalas via internet.

När ska hyran vara betald?

Hyran ska enligt hyreslagen betalas i förskott senast sista vardagen i månaden före den månad hyran avser

När får jag min hyresavi?

Hyresvärden delar eller skickar ut hyresavier en gång varje kvartal. Utskicket består av tre månadsavier. Utskicket sker i rimlig tid innan inbetalnings period.

Hur kontroller jag att hyran är betald?

På ditt kontoutdrag från din bank kan du se att betalningen har utförts.

Vad gör jag om jag förlorat min hyresavi?

Tag kontakt med hyresvärden så får du en ny.

Vad händer om hyran inte betalas i tid?

Om du inte betalt din hyra i tid så får du en betalningspåminnelse i början av månaden efter utebliven betalning. För att undvika betalningsanmärkningar och påminnelsekostnader är det viktigt att hyran betalas i tid. Om du inte betalar din hyra, eller vid upprepade förseningar, riskerar du att förlora din hyresrätt.

Vad ska jag göra om jag inte kan betala hyran?

Tag omedelbart kontakt med hyresvärden och förklara din situation.

Nyckelhantering

Vid inflyttning

Nycklar till lägenhet/garage överlämnas av hyresvärd efter överenskommelse med besiktningsansvarige. Antalet nycklarna kvitteras på ditt hyreskontrakt.

Vid utflyttning

Nycklar till lägenheten, garage överlämnas till den besiktningsansvarige i samband med besiktningen. I protokollet ska återlämnade nycklar redovisas och kvitteras i samband med utflyttningsdag. Förlorade nycklar och eventuellt byte av låscylindrar ersättes av hyresgästen.

Utelåst

Ta kontakt med hyresvärden.

Förlorade nycklar

Om du tappat bort eller på annat sätt förlorat nycklar ska du vända dig till Boketorp Fastighets AB.

Extra nycklar

Är du i behov av extra nycklar (t.ex till anhörig, hemtjänsten, sjukvården m.m.) ta kontakt med hyresvärd.

Snöröjning

Snöröjning av parkeringar och gemensamma område

Hyresvärden snöröjer och halkbekämpar gemensamma parkeringar med tillhörande infarter vid flerbostadshus.

Enligt hyresavtal gällande marklägenheter ansvarar hyresgästen själv för snöröjning framför egen entré.

Snöröjningen påbörjas så snart snöfallet avtar

Vid halka och snöfall utför hyresvärden snöröjning och halkbekämpning enligt ett visst schema.

Du måste acceptera att alla områden inte kan bli snöröjda och halkbekämpade samtidigt.

Skadedjur

Exempel på skadedjur är myror, möss, silverfiskar, olika typer av baggar, kackerlackor, vägglöss, getingar.

Om du tror att du drabbats av ohyra ber vi dig gå in på Anticimex hemsida, www.anticimex.se

Här kan du ta reda på vilken typ av ohyra det är frågan om. Boketorp Fastighets AB har saneringsavtal med Anticimex.

Om du har fått in myror i din lägenhet så försök i första hand själv att städa ut ohyran och i andra hand så kan du sätta ut särskilda myrdosor inomhus. De flesta skadedjur trivs inte i rena och torra utrymmen.

Tänk på att du aldrig kan utrota myror utomhus.

​​

Om du inte själv klarar av att bekämpa ohyran ska du kontakta hyresvärden. Vi tar då beslut om hur vi ska gå tillväga.

Efter samråd med hyresvärd får du själv kontakta Anticimex då du också uppger ett särskilt kundnummer tillhörande Boketorp Fastighets AB.

Underhåll

Boketorp Fastighets AB svarar för underhållet i din lägenhet. Följande generella regler gäller för din lägenhet när den ska renoveras.

I våra lägenheter skall det tapetseras med urval från vårt eget utbud. Tapeterna ska sättas kant i kant. Du har alltid möjlighet att välja en dyrare tapet mot pris tillägg. I det fall där det sitter strukturtapet skall denna målas med en ljus kulör. Finns vävade väggar i din lägenhet ska dessa målas.

Väljes skarpa färger kommer du att bli ersättningsskyldig vid flytt eller att du återställer. Så kallade fondväggar bör undvikas.

Tänk på att nästkommande hyresgäst ska kunna möblera lägenheten.

Du får tapetsera och måla själv under förutsättning att du inhämtat tillstånd från Boketorp Fastighets AB. Arbetet ska utföras på fackmannamässigt sätt. Papperstapeter får inte övermålas. Fastställda regler för färgval gäller även när du låter utföra arbetet själv. Taken får endast målas vita. Väggar avsedda för målning får du inte tapetsera. Du får inte måla väggmattor av plast i badrum.

Ordningsregler

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Vårda lägenheten och dess utrustning samt följa de skötsel- underhållsföreskrifter som lämnas av hyresvärden.
 • Genast meddela hyresvärden om det finns brist eller skada i lägenheten som kan leda till allvarliga konsekvenser, exempelvis läckande ledningar och radiatorer, samt om det förekommer ohyra.
 • Se till att installation av tvätt- och diskmaskin i lägenheten utförs på ett fackmannamässigt sätt. Tillstånd krävs av hyresvärden.
 • Ersätta all skada i lägenheten eller fastigheten i övrigt som förorsakats av honom eller personer vilka han ansvarar för.
 • Inte störa andra med oljud och oväsen och även i övrigt undvika allt annat som kan störa kringboende.
 • Alla gemensamma utrymme ska hållas låsta. tex. tvättstuga, förrådsbyggnad osv.
 • Inte i trapphus eller på annat ställe i fastigheten förvara, placera eller lämna något som kan utgöra risk ur brandsynpunkt, försvåra framkomlighet och städning eller inverka störande ur trivselsynpunkt.
 • Plocka upp efter husdjur och hålla dem kopplade inom bostadsområdet.
 • Hantera sopor enligt respektive kommuns anvisningar.
 • Tvättinrättning för endast användas av hyregästens eget bruk
 • Inte använda entréer, trappuppgångar, källare eller vind som lek- och uppehållsplats.
 • Inte röka i gemensamma utrymmen i fastigheten.

Viktiga punkter

Allmänna utrymmen

 • Entréer och våningsplan i trapphus får inte användas för lek eller som uppehållsplats. Trapphus och källare/vindsgångar och dylikt ska kunna användas vid utrymning i samband med brand och olycksfall. De ska också kunna städas. Därför får de inte användas som förvaringsplats för cyklar, mopeder, barnvagnar, leksaker, skor och andra personliga ägodelar.
 • Bilar parkeras på anvisade platser.
 • Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

Badrum

Badrummet har skrymslen där fukt, hårrester och hudflagor fastnar, till exempel under WC-stolen, vid frånlufts-ventilen, i golvbrunnen och under badkaret.

Om du själv vill köpa och installera en tvättmaskin måste du först kontakta Boketorp Fastighets AB för att inhämta tillstånd.

Torka upp efter användning av duschen.
Fuktskador är den vanligaste orsaken till skador i bostäder. Fukt är också negativt för boendemiljön i allmänhet. Torka därför alltid av väggar och golv efter duschning. Låt gärna dörren stå öppen en stund och dra alltid ifrån duschdraperiet, så att badrummet ventileras ut ordentligt.

Torka tvätt
Blöt tvätt tillför mycket fukt till lägenhetens innemiljö. Låt dörren stå öppen för bästa möjliga luftväxling om du hänger tvätt på torkställ i badrummet.

Rengör frånluftsdonet
I badrumstaket finns ett frånluftsdon. Det är viktigt att du rengör det regelbundet. Du får dock inte rucka ventilinställningen. Därför måste du vara försiktig när du rengör donet. Använd inte vassa och hårda föremål utan dammsug donet.

Golvbrunnen
Golvet under badkaret är svårstädat. Det är lätt att glömma att städa där eftersom badkarsfronten döljer smutsen. Du bör städa under badkaret med jämna mellanrum liksom i golvbrunnen. Där fastnar hår och annan smuts, som kan orsaka stopp i avloppet och översvämning. En golvbrunn som inte är rengjord kan lukta illa!

Toalettstolen
Där kan det orsaka stopp och därför får inte bomullstussar, tops, bindor, blöjor med mera spolas ner i toalettstolen.

Undvik att göra hål

Hål får ej tagas vid badkar och duschutrymme. Detta för att tätskiktet blir förstört och kan orsaka kommande fuktskador.

Vid eventuellt andra fria väggar tag kontakt med hyresvärd.

Balkong

 • Balkongen får inte användas till förvaring. Skaka inte mattor, sängkläder med mera i större omfattning från balkongen. Kolgrill/gasolgrill är förbjuden på balkong.
 • Rökning på balkongen är också olämpligt eftersom det kan störa andra boende i din närhet. Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket.

Borra

Tänk på att all håltagning i lägenheten kommer besiktigas vid avflyttning, vilket kan leda till kostnadstillägg.

Diskmaskin

Du behöver tillstånd av Boketorp Fastighets AB om du vill montera in egen diskmaskin. In- och urkoppling av diskmaskin måste utföras fackmannamässigt. Kontakta Boketorp Fastighets AB för mer information

Elektricitet

Vid el-fel i din lägenhet svarar du alltid för lägenhetens porslinssäkringar (proppar) samt automatsäkringar. Det innebär att du ska kontrollera om säkringarna fungerar innan du gör en felanmälan. Detta gäller även huvudsäkringarna om dessa är tillgängliga. Ha därför alltid reservsäkringar hemma.

Förråd

 • Eventuella skador täcks inte av hyresvärd.
 • Om du har ett kallförråd på vind som du når genom en taklucka i lägenheten, får du endast placera dina föremål på vindens golv. Det är förbjudet att ställa något direkt på isoleringen
 • Förvara aldrig stöldbegärlig egendom i ditt förråd.
 • I ditt förråd får du inte förvara gods, material eller vätskor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder på grund av brand- och miljökrav. Motorfordon, till exempel mopeder, får inte förvaras i förrådet.

Glödlampa

Lampor som har gått sönder i din lägenhet, till exempel i kylskåpet, frysen, spisen, köksfläkten eller badrummet, byter och bekostar du själv.

Golv

Parkett

Parkett är ett känsligt golvmaterial, som städas med dammsugare. Undvik vatten men vid behov kan du använda en väl urvriden trasa. Ställ inte krukor direkt på golven. Fukten gör att parketten ”reser” sig. 

Hemförsäkring

För att få ersättning för skador på dina ägodelar vid exempelvis en brand måste du ha en egen hemförsäkring. Den försäkring som Boketorp Fastighets AB har täcker endast skador på själva byggnaden. Skaffa hemförsäkring vid inflyttning. När skadan är skedd är det för sent.

Husdjur

 • Du får ha husdjur i lägenheten men orsakar husdjuret skador på lägenhet blir du ersättningsskyldig. Du bör också ha förståelse för dina grannar med tanke på allergier m.m.
 • Din hund eller katt skall vara kopplad när den vistas i bostadsområdet. Se till att de inte förorenar i sandlådor och på lekplatser och när du rastar din hund eller katt ska du plocka upp efter den.

Kök

 • Frosta av frysskåpet ofta. Då drar det mindre ström och matvarorna håller längre. Låt isen tina av sig själv och använd inga vassa föremål för att skrapa is från skåpsväggarna. Dammsug bakom gallret under kyl och frys, så att kompressorn inte dammar igen och drar onödig ström.
 • Gör ren spisen eller ugnen direkt när du har lagat mat. Då bränner fett och smuts inte fast. Rengör spisfläkten ofta.
 • Du får inte borra i kakel.​

Målning

 • ​Som hyresgäst har du rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och jämförbara åtgärder i din lägenhet. Tänk på att använda ljusa kulörer. Kontakta alltid Boketorp Fastighets AB innan du påbörjar arbeten.
 • Allt arbete som du utför i lägenheten skall utföras fackmannamässigt. Tänk på att du i samband med att du flyttar kan bli ersättningsskyldig om det uppstår kostnader för att återställa det du gjort.

Rökning

 • Rök inte i din lägenhet. Visa alltid hänsyn till dina grannar. Rökning är förbjuden i tvättstugor, källare/vind och trapphus på grund av brand- och allergirisk.
 • Om du röker på din uteplats eller balkong får röken inte gå in i annan lägenhet. Om du röker på gården tar du själv hand om dina fimpar.
 • Självklart kastar du inte ut fimpar från balkongen. Rökskador som du förorsakar i din lägenhet är du ersättningsskyldig för.

Skador

 • Boketorp Fastighets AB försäkring täcker endast skador på själva fastigheten, vilket förutsätter att skadan inte orsakats av hyresgästen. Vid skador på din egendom i din bostad hänvisas till din hemförsäkring.
 • Om du upptäcker skador i din bostad eller i fastigheten är du skyldig att rapportera till Boketorp Fastighets AB snarast.

Störningar

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannarna. Alla är skyldiga att visa hänsyn och välvilja för att alla ska kunna trivas. Det viktigaste av allt är att använda sunt förnuft och att tala med sina grannar.
 • De flesta konflikter grannar emellan beror på höga ljud. I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad. Det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensam pensionär och så måste det få vara. Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter. Vi ska samtidigt inte behöva acceptera för höga ljudnivåer, varken på dagarna eller på nätterna.
 • Du som hyresgäst ansvarar för att dina familjemedlemmar, gäster och inneboende inte uppträder störande.
 • Den som vid upprepade tillfällen, trots påpekande, stör sina grannar kan bli uppsagd.
 • Håll en dämpad ljudnivå mellan klockan 22.00 och 06.00.
 • Informera grannarna i god tid innan du har fest.

Trappstädning

 • Trappstädning sker vanligtvis en gång per vecka.

Trädgård

 • Du är ansvarig för skötsel och renhållning av din trädgård. Du är också ansvarig för snöröjning av din entré och i vissa fall loftgångar och trappor.
 • Trädgården ska hållas i ett bra skick.
 • Om du vill ta bort buskar och träd, sätta upp plank, staket, uterum eller altantak och liknade måste du ha tillstånd av Boketorps Fastighets AB och även ibland bygglov.

Tvättstuga

 • Tvättstugan ska alltid lämnas i det skick som du själv önskar finna den i.
 • Hur du bokar tvättid framgår av instruktioner vid tvättstugan. I tvättstugan finns städutrustning och information om vad det är viktigt att tänka på:
  - Bokade tider ska hållas.
  - Torka golv, maskiner och bänkar.
  - Ta bort luddrester från torktumlaren.
  - Gör rent i tvättmedelsfacken.
  - Töm papperskorgar.
  ​- Mattor får ej tvättas i maskin
  ​- Arbetskläder med kraftig smuts såsom olja och andra starkt färgämne får ej tvättas i våra maskiner.
 • Husdjur får inte vistas i tvättstugan och det är inte tillåtet att röka.
 • Anmäl fel på tvättmaskinen till hyresvärd.
 • Torkrum finns i anslutning till vissa tvättstugor. Mangelrum finns i vissa tvättstugor i våra bostadsområden.

Vatten

 • Var sparsam med vatten. Låt inte vattnet stå och rinna. Lämna inte vattenkranen öppen även om vattnet är avstängt. Om en kran droppar, toaletten rinner eller du upptäcker läckage någonstans i lägenheten eller i fastigheten i övrigt ska du anmäla felet så fort som möjligt.
 • Spola varmvattnet några minuter före användning när du flyttar in eller varit borta en längre tid från din lägenhet. Då spolas avsvalnat vatten ut. Kontakta din bovärd om du tycker att vattnet har för låg temperatur. Dessa enkla åtgärder förhindrar spridning av bakterier.
 • Om du har en vattenutkastare, ta bort slang och kopplingar innan frosten kommer.

Ventilation

 • Ventilationen i din bostad gör att luften inomhus byts mot luft utifrån. Det är nödvändigt med luftombyte för att leda bort fukt, lukt och föroreningar från din inomhusmiljö. Ventiler och don ska alltid vara öppna och rengöras minst två gånger om året. När ventiler och don är öppna fördelas värmen bättre i lägenheten.
 • Om du har spiskåpa ska du ta ner och rengöra filtret flera gånger om året. Filtret kan diskas för hand eller i diskmaskin.
 • Det är bra för inomhusklimatet att vädra regelbundet under korta stunder. Speciellt på vintern är det viktigt att vädra rätt. Så mycket öppet som möjligt under en kort stund så att värmen inte försvinner helt från lägenheten. Vädra även i badrummet efter duschning. Ha badrumsdörren öppen en stund efter duschning. Rengör också frånluftsdonet i badrummet regelbundet.

​Boketorp Fastighets AB / Andgatan 6 / 275 75 Lövestad